Skip to content
Nachádzate sa tu: www.senion.sk Cenník
Cenník Tlač Email

 

Poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov SENION,n.o.

zahŕňa vykonávanie

 1. odborných činností
  • základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby , sociálne poradenstvo.
 2. obslužných činností
  • ubytovanie , stravovanie, upratovanie, žehlenie, pranie, údržba bielizne a šatstva, osobné vybavenie.
 3. ďalších činnosti -utváranie podmienok na úschovu cenných vecí.
  • zabezpečovanie záujmových činností,-/ kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby. 
  • duchovná starostlivosť pre veriacich.

 


 

Rozpis ceny za poskytované sociálne služby

 

Ubytovanie na jednolôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC a umývadlo/užívanie spoločných priestorov

 1. odborné činností 110,00 €/mes.
 2. obslužné činností-  
  1. Ubytovanie: 250,00 € /mes.
  2. Stravná jednotka: 150 €/mesiac   5,00 €/deň,    (racionálna strava 5x denne, diabetická strava 6x denne)
  3. Upratovanie: 30,00 € /mes.
  4. Žehlenie: 20,00 €/mes.
  5. Pranie: 20,00€/mes.
  6. Údržba bielizne a šatstva: 10,00 € /mes.
 3. ďalšie činnosti:               50,00 €/mes.

SPOLU klient uhradí:  640,00€/mes.

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................45,00€ /mes.

 


 

Ubytovanie na dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC a umývadlo/užívanie spoločných priestorov

 1. odborné činností 110,00 €/mes.
 2. obslužné činností-  
  1. Ubytovanie: 220,00 € /mes.
  2. Stravná jednotka: 150 €/mesiac   5,00 €/deň,    (racionálna strava 5x denne, diabetická strava 6x denne)
  3. Upratovanie: 30,00 € /mes.
  4. Žehlenie: 20,00 €/mes.
  5. Pranie: 20,00€/mes.
  6. Údržba bielizne a šatstva: 10,00 € /mes.
 3. ďalšie činnosti:               50,00 €/mes.

SPOLU klient uhradí:  610,00€/mes.

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................45,00€ /mes.

 


 

Ubytovanie na trojlôžkovej izbe s príslušenstvom /sprcha , WC a umývadlo/užívanie spoločných priestorov

 1. odborné činností 110,00 €/mes.
 2. obslužné činností - 
  1. Ubytovanie: 190,00 € /mes.
  2. Stravná jednotka: 150 €/mesiac   5,00 €/deň,    (racionálna strava 5x denne, diabetická strava 6x denne)
  3. Upratovanie: 30,00 € /mes.
  4. Žehlenie: 20,00 €/mes.
  5. Pranie: 20,00€/mes.
  6. Údržba bielizne a šatstva: 10,00 € /mes.
 3. ďalšie činnosti:               50,00 €/mes.

SPOLU klient uhradí:  580,00€/mes.

Príplatok za špeciálne pripravovanú stravu ( napr. bezlepkovú) .........................45,00€ /mes.

 

Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby nie je viazaný na konkrétneho prijímateľa SS.

Poskytovateľ postupuje v súlade s § 78a zákona č. 488/2008 Z.z.v znení neskorších predpisov Zákona o sociálnych službách.

 

Platnosť od 1.1.2018


 

Súhrnná tabuľka k zúčtovaniu ekonomicky oprávnených nákladov r. 2017

 

Názov zariadenia sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov Rudina  
Druh sociálnej služby/forma: zariadenie pre seniorov  

 

Úhrada EON na činnosti uvedené v § 16 až § 18 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách za obdobie                                                                od 1.1.2016 do 31.12.2016

  Názov položky/podpoložky Výška EON spolu
a) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške, ktorá zodpovedá výške platu a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu 131 342,97
  z toho: odmeny 0,00
  počet zamestnancov: 21
b) poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom v rozsahu určenom podľa písmena a) 40 510,80
c) tuzemské cestovné náhrady 0,00
d) výdavky na energie, vodu a komunikácie 30 674,63
e) výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 43 325,31
f) dopravné 0,00
g) výdavky na rutinnú údržbu a štandardnú údržbu okrem jednorazovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 9 478,58
h) nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu najviac vo výške obyklého nájomného, za aké sa v tom čase a na tom mieste prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci 66 240,00
i) výdavky na služby 29 835,31
  z toho: stravovanie 6 963,71
j) výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 1 418,67
k) odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku podľa účtovných predpisov  0,00
  SPOLU  /výška uhradených EON/ (a)+b)+c)+d)+e)+f)+g)+h)+i)+j)+k)) 352 826,27
     
  Počet klientov  33
  Ekonomické oprávnené náklady na klienta (EUR/mesiac) 890,98
     
Dňa: 18.3.2018                                                                 

 

Ing. Branislav Urban

Riaditeľ Senion, n.o.