Oboznámenie dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracovaniu osobných údajov podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU2016/679 so spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle uvedeného zákona bola dotknutá osoba oboznámená s nasledujúcimi informáciami potrebnými k spracovaniu osobných údajov pre

Poskytovateľa sociálnej služby: SENION n.o.,
Adresa: S. Chalupku 9823/1B
IČO: 42168571
Kontaktné údaje: 0907 846 047, 041/4209460

Účel spracovania osobných údajov:

Plnenie povinnosti súvisiacich s poskytovaním sociálnej služby podľa zákona 448/2008, v zariadení pre seniorov

Zoznam osobných údajov:

meno, priezvisko, titul, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, národnosť, štátna príslušnosť, rodinní príslušníci / kontaktné osoby ktoré komunikujú s personálom zariadenia/, stav, zdravotný stav (zdravý- ZPS),zdravotná poisťovňa, vojenský stav (vojak- nevojak), prehľad vzdelaní, prehľad zamestnaní, zdravotná poisťovňa, , číslo osobného účtu pre finančný styk, doklady potvrdzujúce vzdelanie, fotografie, telefonický kontakt, číslo OP, majetkové pomery v čestnom vyhlásení

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovávania a doby nevyhnutnej archivácie vyplývajúcej zo zákonných nariadení právnych noriem.

Poskytovateľ údajov vyhlasuje, že týmto je včas a riadne informovaný o spracovávaní a získavaní jeho osobných údajov.